Rapid Image Privacy Policy

מדיניות פרטיות חברת רפיד אימג'

1. מבוא

1.1.        אנו ברפיד אימג' (להלן: "אנו", אנחנו" או "החברה") מכבדים את פרטיותם של המשתמשים באתר ומחויבים להגן עליה, ולכן רואים חשיבות רבה במסמך מדיניות פרטיות זה, שמטרתו לפרט את האופן בו החברה אוספת מידע על ו/או אודות משתמשים באתר וכן כיצד ולאיזה מטרות החברה אוספת מידע כאמור.

1.2.        במסגרת הגלישה באתר ו/או הפעילות והאינטראקציה מול נציגי החברה, אתה עשוי למסור לרפיד אימג' מידע אישי מסוגים שונים, לרבות מידע אישי.

1.3.        אנא וודא שקראת את תנאי מדיניות הפרטיות בעיון וכי אתה מבין אותם. השימוש שלך באתר ייחשב להסכמה מצדך לכל התנאים, ההתניות וההודעות הנכללים במדיניות הפרטיות. במידה ואינך מסכים לתנאי מדיניות הפרטיות, כולם או מקצתם, אנא הימנע מגלישה באתר ואל תמסור מידע כלשהוא לרפיד אימג' ו/או נציגיה.

1.4.        המסמך כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מתייחס לשני המינים כאחד.

 

2. הגדרות

 

2.2. “החוק” – חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981.

2.3. “מידע” – משמעו מידע אישי ומידע אנונימי, ביחד או לחוד.

2.4. “מידע אישי” – משמעו כל נתון או מידע שתמסור לחברה המפעילה מוקד שירות \ מכירה, אשר מזהה או מאפשר לזהות אותך באופן אישי (כדוגמת שמך, כתובת דוא”ל שלך, מספר ת.ז. שלך, אמצעי התשלום שלך וכו’), וכן כל מידע המהווה “מידע” ו/או “מידע רגיש” כהגדרתם בחוק.

2.5. “מידע אנונימי” – משמעו מידע סטטיסטי, ו/או אגרגטיבי שאינו מזהה או מאפשר לזהות את המשתמש באופן אישי (כגון מספר המבקרים באתר ביום מסוים, משך השהייה הממוצע בדף וכו’).

2.6. “אתה” או “משתמש”; “החברה”; “חומר מקוון”, “שימוש באתר” – כהגדרת מונחים אלה בתנאי השימוש.

3. בעת הגלישה באתר ובעת יצירת קשר עם החברה,  ייתכן ואתה תמסור לחברה ו/או החברה תאסוף אודותיך, מידע מסוים  הנוגע לפעילות שלך באתר, להתקשרויות שלך עם החברה ולשימושים שאת/ה עושה באתר ו/או בשירותי החברה.

 

4. כל המידע יוחזק במאגר מידע ממוחשב למטרות תפעול, אספקה ופיתוח של שירות החברה; שיפור שירות; חיוב; קשרי לקוחות; דיוור; שירות לקוחות, בדיקת אשראי ושיווק.

5. במטרה להגן על נתוניך, החברה יכולה לדרוש ממך שתספק לה מידע שמאפשר לזהותך, כגון מספר תעודת זהות ומידע הנוגע לאמצעי התשלום שמסרת לצורך תשלום עבור שירותים שרכשת.

6.  בדומה לאתרים אחרים, האתר משתמש ב- Cookies ובאמצעים טכנולוגיים אחרים ודומים לצורך ניהולו השוטף והתקין ולצורך שיפור השירותים הניתנים במסגרתו. חלק מה- Cookies הללו, נועדו לאפשר את פעילותו התקינה של האתר.  חלק אחר של ה- Cookies הללו, נועד לאסוף נתונים סטטיסטיים ונתונים אחרים אודות השימוש שלך באתר. אנו עושים שימוש בנתונים אלו על מנת לשפר את האתר, להתאים אותו עבורך, לצורך התאמת הגלישה והפרסומות המוצגות עבורך באתר וכיוצ"ב. אם אינך מעוניין לקבל Cookies אתה יכול להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך וכן על ידי מחיקת היסטוריית הדפדפן שלך בכל עת. עם זאת, חשוב לדעת כי במקרה הדבר עלול לפגוע בחוויית השימוש באתר.

7. לא חלה עליך חובה חוקית למסור מידע לחברה והמידע נמסר מרצונך החופשי, אך הימנעות ממסירת מידע תמנע מהחברה אפשרות לספק לך שירותים מסוימים, כולם או חלקם. כך לדוגמא, אם לא תמסור לנו את פרטי ההתקשרות שלך במסגרת טופס צור קשר לא נוכל לשוב אליך בנוגע לבקשתך.

8. החברה, עובדיה, שלוחיה והפועלים מטעמה לא יגלו רשימות ומסמכים בהם רשומים שמך ומענך או כל מידע אחר הנוגע אליך.

9. על אף האמור, החברה רשאית להעביר את פרטיך והמידע על אודותיך לצדדים שלישיים, לרבות לכל תאגיד קשור לחברה, ובכלל זה לחברות בנות ו/או לחברות אשר יש להן קשרי בעלות עם החברה. כל זאת לצורך אותן מטרות ושימושים כפי שהחברה עצמה רשאית לעשות, וכן בכל אחד מהמקרים הבאים:
(1)
מסירת פרטי המזמין לצד שלישי לשם גביית כספים המגיעים לחברה בגין שירותי החברה ובהתאם לתנאי ההתקשרות, ובלבד שהמידע המועבר נחוץ לשם גביית כספים ועריכת חשבונות, והצד השלישי אליו הועבר המידע כאמור התחייב לשמור על פרטיות המזמין כאמור בסעיף זה; (2) העברת פרטיך לאחר על פי סמכות שבדין; (3) לצורך מסירת המידע לך או למורשה מטעמך, לפי בקשתך, רשימות, מסמכים ומידע כאמור בסעיף זה לעיל הנוגעים אליך בלבד; (4) פניה אליך מעת לעת בהצעות שיווקיות של החברה (לעתים אף בשיתוף עם צדדים שלישיים) (להלן: “הדיוור”), בכפוף להוראות כל דין וכל עוד לא תבקשי להפסיק את הדיוור אליך, בכתב, כמפורט להלן; (5) למניעת הונאות; (6) לשם עיבוד נתונים שנאספו על ידי החברה או מי מטעמה; (7) לצורך אספקה תקינה של שירותי החברה.

10. פרטי ההתקשרות שלך, המופיעים במערכות החברה, ישמשו לצורך משלוח מידע ו/או עדכונים ו/או חומר פרסומי/ שיווקי כלשהו בדבר שירותי החברה. כל זאת בכל אמצעי תקשורת, לרבות באמצעות כתובת דואר אלקטרוני (e-mail), כתובתך הרגילה, אשר סיפקת לחברה, וכן באמצעות הטלפון, מערכת חיוג אוטומטית, פקסימיליה, הודעת מסר קצר וכד’.

11. במידה ואינך מעוניין בחומר הפרסומי, כמפורט לעיל, אתה יכול להודיע לחברה בכתב, על סירובך לקבלו באחד האופנים שלהלן: (1) בפניה טלפונית; (2) בדואר רשום לפי כתובת החברה; (3) בדואר אלקטרוני. כל זאת תוך 14 ימים מיום ההתקשרות. יתאפשר לך לבקש להפסיק את משלוח החומר הפרסומי/ שיווקי בכל שלב כן בכל אמצעי אחר שיימסר לך במסגרת כל הודעת דואר אלקטרוני ו/או מסרון (הודעות שתקבל מהחברה) החברה מתחייבת לפעול כאמור תוך 14 ימים ממועד קבלת ההודעה.

12. החברה תוכל להעביר את כל המידע על אודותיך, כפי שנצבר במאגרי המידע שלה, לצד שלישי, וזאת במסגרת העברת עסקי החברה (כולם או חלקם) לאותו צד שלישי. זאת בכפוף לכך שאותו צד שלישי יתחייב לשמור על פרטיך האישיים ועל הנתונים שיועברו אליו, כפי שהחברה מתחייבת בהתאם להוראות תנאי שימוש אלו.

13. החברה עשויה מעת לעת להקליט שיחות לקוחותיה עם מוקד השירות והתמיכה של החברה על מנת להפיק לקחים ולשפר את השירות, וכן במקרים בהם תתעוררנה מחלוקות בינך או מי מטעמך לבין החברה השימוש באתר מהווה הסכמה לשימוש כדין שנעשה בהקלטות אלה.

14.לאחר ביטול ההתקשרות עם החברה מכל סיבה שהיא, החברה תשתמש במידע שמזהה אותך אישית רק למטרות התחשבנות, התגוננות מפני תביעות ומענה לרשויות על פי דין. מבלי לגרוע מהאמור בתנאי ההתקשרות שבמסמך זה.

15. הנך זכאי לעיין במידע האישי המוחזק אודותיך במאגר/י המידע של החברה, ככל שנשמר, לבקש לתקן את המידע או מחיקתו, באמצעות משלוח פניה לחברה בדוא”ל info@rapid-image.com , אנחנו נפעל למילוי בקשתך בהתאם למוטל עלינו עפ”י החוק. ואולם, מידע אישי הדרוש לחברה לצורך המשך ניהול עסקיה ו/או הדרוש לצורך מטרה לגיטימית כדוגמת התגוננות מפני תביעות (והכל, ככל שדרוש) ימשיך להישמר ע”י החברה למשך הזמן הדרוש לה עפ”י חוק.

17. צור קשר

 

הנך מוזמן ליצור עמנו קשר בכל שאלה, בקשה או בעיה הקשורה במדיניות הפרטיות באמצעות פניה אלינו, ואנו נעשה כל מאמץ לחזור אליך בקשר לפנייתך בהקדם האפשרי.

פתיחת צ'אט
שוחח\י איתנו
איך נוכל לעזור לך?